Dom Pomocy Społecznej  im. Jana Pawła II w Brańsku  działający w imieniu i na rzecz Powiatu Bielskiego   zamierza ogłosić postępowanie  w formie zapytania ofertowego na dostawę urządzenia do zmywania naczyń w kuchni Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.Zamawiający przed wysłaniem zaproszeń do składania ofert cenowych  zaprasza Wykonawców do doboru urządzenia uwzględniając warunki przyłączenia ,jakość wody, rodzaj zmywanych naczyń i zaproponowania cen katalogowych do wyszacowania  wartości zamówienia.

Termin złożenia propozycji do 06.03.2017r do godz.12.00

Przesłanie informacji  nie jest  równoznaczne z przystąpieniem  do postępowania o udzielenie zamówienia, zaproszenie do złożenia propozycji ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania  w formie zapytania ofertowego. Złożenie  propozycji nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Uczestnicy, którzy dokonają w siedzibie Zamawiającego rozpoznania warunków doboru urządzenia i prześlą propozycje z ceną katalogową, spełniający warunki uczestnictwa mogą zostać zaproszeni do złożenia ofert cenowych ostatecznych  na dostawę i montaż zmywarki do naczyń do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania opisanego zamówienia. 

Warunki uczestnictwa w  załączniku:

Walentyna Tokajuk-Dyrektor