Powiat Bielski Dom Pomocy Społecznej im . Jana Pawła II w Brańsku

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

Dofinansowanie projektu: 70 385,84zł

Ze środków europejskich 84,17%

Z budżetu Państwa 15,83%

 

Projekt „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

  1. Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

 

Celem projektu jest zminimalizowanie zagrożenia skutkami Covid-19 osób zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku oraz pracowników świadczących całodobową opiekę nad mieszkańcami dps. Poprawa jakości usług w związku z niezbędnym zabezpieczeniem osób zagrożonych epidemią koronawirusem SARS CoV-2 poprzez doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej oraz mieszkańców objętych opieką . Refundacja ponoszonych dodatkowych wydatków nieprzewidzianych wcześniej, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania COVID-19. Zapewnienie lepszej obsługi osób przebywających w dps występujących w grupie podwyższonego ryzyka narażonych na Covid ze względu na wiek i choroby współistniejące zatrudniając nowe osoby do pracy bezpośrednio w opiece. Elastyczne reagowanie w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w sytuacjach ekstremalnych ( pracownicy z kontaktem z osobą zarażoną koronawirusem ). Ograniczenie ryzyka zagrożenia rozprzestrzenia koronawirusa przez osoby nowoprzyjęte i powracające ze szpitali doposażając 1 izolatkę w niezbędny sprzęt.

 

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 100 128,11 PLN

z budżetu państwa: 11 779,78 PLN

z budżetu województwa: 6 079,31 PLN

 

Projekt realizowany od 01.02.2020 r.

 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

 

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

  1. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

 

Celem Projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad 113 osobami przebywającymi w DPS poprzez wsparcie finansowe pracowników pracujących w warunkach nieustannego zagrożenia w walce z pandemią COVID-19.Przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami z grupy największego ryzyka. Zapewnienie odpowiednio wyposażonych 3 miejsc przejściowych na czas kwarantanny z odpowiednimi urządzeniami dodatkowymi umożliwiającymi zapobieganie rozprzestrzenianie się chorób w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

 

 

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 215 609,31 PLN

 

Projekt realizowany od 01.07.2020 r.