Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku  www.dpsbransk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-06.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Została utworzona przed wejściem w życie przepisów o dostępności cyfrowej stron internetowych.

 •  część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego;
 • filmy zamieszczone na Serwisie nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych;
 • linki w treści mogą zawierać fragment adresu URL;
 • Na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabo słyszących.
 • Zdjęcia oraz grafiki są uzupełniane w miarę możliwości o teksty alternatywne.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative z którego wynika, że strona www.dpsbransk.pl spełnia wymagania
- w dniu
: 2019-09-23 95,96%
- w dniu: 2024-03-21 96,03%

Niewidomi, słabowidzący mają możliwość korzystania z treści internetowych dzięki czytnikom ekranu które są w każdym telefonie komórkowym lub tablecie (Asystent Google czyta stron internetowych na głos). Czytniki ekranu mogą być też instalowane w każdym komputerze bezpłatnie np. ze strony www.nvda.pl

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych zawartych w przeglądarce, np: Ctrl + /powiększanie/ Ctrl - /pomniejszenie/. Są też udostępnione na każdej stronie ikony do sterowania wielkością tekstu dla osób niedowidzących i słabowidzących: A+, A, A-. Oprogramowanie do tworzenia i obsługi witryn internetowych w systemie zarządzania treścią-Joomla!.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pan Maciej Kosiński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7375132.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku posiada 2 budynki w których zamieszkują mieszkańcy oraz w budynku głównym znajduje się administracja i obsługa oraz jeden budynek wolnostojący do celów rekreacyjno-kulturalnych (bez barier architektonicznych).

Do budynku głównego prowadzą dwa  wejścia. Przy schodach do wejścia głównego  znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością . Od strony zaplecza znajduje się weście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością . Sekretariat  biura dps znajduję się na parterze  po wejściu do budynku głównego.

Budynek od strony ulicy Jana Pawła II posiada dwa wejścia  z podjazdami dla osób z niepełnosprawnościami. Od strony ulicy Jana Pawła II znajduje się wejście do Przychodni POZ. Od strony parkingu na posesji  wejście do budynku domu pomocy społecznej.

Dla osób na wózkach dostępna jest cała powierzchnia parteru budynku i dwóch  pięter budynku głównego i budynku przy ulicy Jana Pawła II. W każdym budynku znajdują się windy. W budynku głównym winda jest z panelem głosowym  oraz oznakowaniem pięter w języku Braila.

Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje parking, na którym wydzielono i oznaczono 1 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Domu Pomocy Społecznej w Brańsku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku głównym  w alfabecie brajla  oznakowano  w windzie numery pięter. Oznakowano kontrastowo wejścia schodów  i większych przeszkleń pomieszczeń dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-21.