Dom Pomocy Społecznej  im. Jana Pawła II w Brańsku  działający w imieniu i na rzecz Powiatu Bielskiego    zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytanie ofertowe (pozaustawowe poniżej 30 00EURO) na:

Dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich  Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w okresie 12 miesięcy w.g szczegółowej specyfikacji asortymentowo-ilościowej w załączniku 1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia-w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

Kryterium wyboru oferty-Cena-100%.

Termin składania ofert-22.02.2019r do godz.13.00

Szczegóły w załącznikach:                                       Anna Klinicka -Dyrektor