Dom Pomocy Społecznej  im. Jana Pawła II w Brańsku  działający w imieniu i na rzecz Powiatu Bielskiego   zaprasza  do złożenia ofert w postępowaniu  w formie  zapytania ofertowego  poniżej kwoty 30 000 EURO (pozaustawowe-art.4 pkt.8  ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1986 tekst. jednolity) na:

  • Wykonanie  dokumentacji projektowej  obejmującej doprowadzenie drogi pożarowej do części mieszkalnej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku   w oparciu o uproszczony projekt drogowy z jednej strony budynku zakończony pętlą o podstawowych parametrach (szerokość drogi minimum 4,0m; promień zewnętrzny drogi nie mniejszy niż 11m; odległość od ścian budynku minimum  5,0m – można zbliżyć do ściany pełnej w klasie REI 120; wytrzymałość nacisku na oś co najmniej 100kN).
  • Uproszczony projekt należy zaopiniować z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  • Powyższa dokumentacja  ma umożliwić wykonanie  prac niezbędnych  do prawidłowego wykonania decyzji Komendanta PSP w Bielsku Podlaskim   przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku ,
  • dokumentacja projektowa musi być wykonana przez osobę posiadającą kwalifikacje do projektowania takich systemów, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami i wytycznymi związanymi z realizacją projektu,
  • wykonanie dokumentacji umożliwi uzyskanie odpowiednich pozwoleń i zgód organów administracji oraz zapewni ogłoszenie postepowania na wyłonienie wykonawcy robót zgodnie z przepisami ustawy  o zamówieniach publicznych,                    Termin składania ofert-do 31.05.2019r do godz. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                     Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej i waga kryterium:
  • Cena brutto 80%
  • Termin realizacji 20%                                                                                                    
  •  Szczegóły w załącznikach:  
  • Prosimy o śledzenie strony do końca terminu składania ofert                                                                                    Anna Klinicka -Dyrektor