Statut Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

Załącznik do uchwały nr XLIII/241/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku. zwany dalej „Domem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593; nr 99, poz. 1001, nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 94, poz. 788, nr 164, poz. 1366, nr 175, poz. 1462, nr 179, poz. 1487, nr 180, poz. 1493);
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. nr 217, poz. 1837);
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319);
4) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Bielskiego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
2. Siedzibą Domu jest Brańsk ul. Jana Pawła II 14.
3. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy „Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku”.
4. Obszar działania obejmuje Powiat Bielski.
5. Dom wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.

§ 3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Zarząd Powiatu.

Rozdział II. Przedmiot działalności

§ 4. 1. Dom jako samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
2. Dom jest jednostką stałego pobytu dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku.
3. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
4. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny leku przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
5. Dom może świadczyć inne usługi odpłatne na rzecz środowiska, w tym krótkotrwałe usługi opiekuńcze.

§ 5. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu w Domu wydawanej zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001, nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 94, poz. 788, nr 164, poz. 1366, nr 175, poz. 1462, nr 179, poz. 1487, nr 180, poz. 1493).

Rozdział III. Organizacja i zasady działania

§ 6. Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady odpłatności za pobyt w Domu określają przepisy o pomocy społecznej.

§ 7. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Domu.

§ 8. 1. Domem kieruje Dyrektor, który wykonuje zadania statutowe w ramach planu rzeczowo-finansowego przy pomocy głównego księgowego i podległych pracowników oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Domu.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Bielskiego.
3. Dyrektor Domu składa oświadczenia woli w imieniu Powiatu Bielskiego na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu.
4. Dyrektor Domu zatrudnia i zwalnia pracowników Domu.

§ 9. Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

Rozdział IV. Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Powiatu Bielskiego na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym jednostki budżetowej.
3. Dom prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu finansów publicznych.
4. Dochody osiągane z tytułu działalności określonej w § 4 ust. 5 mogą stanowić źródło dochodów własnych Domu. Zasady i tryb prowadzenia rachunku dochodów własnych określa odrębna uchwała Rady Powiatu.
5. Dom zarządza mieniem Powiatu Bielskiego. Zasady i tryb przekazywania mienia Domowi określają odrębne przepisy.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.